PROGRESIBITATEAREN AZALPENA

Kaixo, guztioi!

Gaitasun ekonomikoa, norberaren diru-sarreren eta bere izenean dituen ondasunen arabera kalkulatuko da, bere familia egoera eta desgaitasunik baduen kontuan hartuz. Gaitasun ekonomikoaren araberako tarifen doikuntza dagokizun jakiteko, hurrengo esteka honetan  duzu  simulazioa egiteko aukera: https://errenteria.eus/zu/progresibitatea/

Behin hori esanda, zure bizikidetza unitateari doikuntza badagokio, aurrez aipatutako weborri horretan egin dezakezu eskaera mezua jaso duzunetik bost egun naturaleko epean. Presentzialki egin nahi izanez gero, Herri Arte Eskolako arreta bulegoan ere izango da horretarako aukera eskaera mezua jaso duzunetik bost egun naturaleko epean: astelehenetik ostiralera, 09:00etatik 20:00etara.

Beraz, eskaera egiteko interesa izanez gero, ezinbestekoa izango da beharrezko dokumentazioa epean aurkeztea. Honako hauxe da beharko duzuna:

PROGRESIBITATEA APLIKATZEKO AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA / DOCUMENTACIÓN A APORTAR PARA APLICAR LA PROGRESIVIDAD
INTERESATUAK AURKEZTU 

BEHARREKO DOKUMENTAZIOA. (2022ko DOKUMENTAZIO 

EKONOMIKOA)/  

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LA PERSONA INTERESADA 

(DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA DEL 2022)

AURKEZTU BEHARRA/ 

APORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN 

Eskaera orria sinatuta. Inprimatzeko hemen klikatu / Impreso de solicitud, pulse aquí para imprimir BAI / SI
Familia Liburua / Libro de Familia 

Adin txikikoek eta 25 urte azpiko seme-alabak dituztenek / Menores de edad y quien tenga hijas/hijos menores de 25 años

BAI / SI
Desgaitasuna izanez gero, Gipuzkoako Foru Aldundiak edo baliokideak emandako ziurtagiria IGO / En caso de tener alguna discapacidad, SUBA el certificado emitido por la Diputación Foral o equivalente BAI / SI
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Aitorpenaren fotokopia /  

Fotocopia de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

EKARRI EDO BAIMENA EMAN / 

APORTAR O CONCEDER AUTORIZACIÓN 

Errenta Aitorpena egiteko betebeharrik ez badu / Caso de no tener obligación de realizar la Declaración de la Renta: 

– Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalak egindako lan-bizitzaren ziurtagiria / 

Certificado de vida laboral expedido por el INSS 

EKARRI EDO BAIMENA EMAN / 

APORTAR O CONCEDER AUTORIZACIÓN

EKARRI EDO BAIMENA EMAN / 

APORTAR O CONCEDER AUTORIZACIÓN

Errenteriakoa ez bada/Si no es de Errenteria 

– Bizikidetza ziurtagiria / Certificado de convivencia 

– GLL ziurtagiria, (Gizarte-larrialdietako laguntza) kobratzen badu / Si cobra, 

certificado AES (Ayuda de Emergencia Social) 

BAI / SI


BAI / SI
Guraso-ahal osoa / Patria-potestad completa 

– Epaiaren kopia / Copia de la sentencia

BAI / SI
RGI (Renta de Garantía de Ingresos) 

kobratzen badu  

Si cobra RGI (Renta de Garantía de Ingresos  – Ziurtagiria / Certificado

EKARRI EDO BAIMENA EMAN / 

APORTAR O CONCEDER AUTORIZACIÓN 

 

Informazio osagarria:  Información complementaria:
*BIZIKIDETZA UNITATEA: erabiltzailea adingabea denean, etxebizitza berean erroldatutako gurasoek eta 25 urtetik beherako anai-arrebek. **UNIDAD DE CONVIVENCIA: Cuando la persona usuaria sea menor de edad, se considerarán, junto con dicha persona, padres, madres y hermanos o hermanas menores de 25 años, empadronados en el mismo domicilio. 
Gurasoak bananduta badaude eta guraso-ahala partekatua badago, bizikidetza-unitatea bi gurasoek osatuko dute, nahiz eta horietako bat erabiltzailearekin erroldatuta ez egon. En el supuesto de que las personas progenitoras estuvieran separadas y existiera una patria potestad compartida, la unidad de convivencia estará integrada por las dos personas progenitoras, aun cuando una de ellas no estuviera empadronada con la persona usuaria.

Informazio gehiago behar izanez gero, idatzi mezua arretabulegoa@arteskola.eus helbidera, deitu 943 44 96 33 telefono zenbakira edo kontsultatu gure webgunea https://arteskola.errenteria.eus/

Ondo izan eta laster arte!

Herri Arte Eskolako lantaldea